شنوندگان ماهر چه میکنند؟

کد بلاگ : #156
تاریخ انتشار : شنبه, 20 شهریور 1395 15:51
تعداد بازدید کننده : 660
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
شنوندگان ماهر چه میکنند؟
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
آیا شما شنونده خوبی هستید؟ افراد مهارت خود در شنوندگی را مثل مهارت رانندگی خود ارزیابی می کنند، بسیاری از بزرگسالان فکر میکنند از سطح میانگین بالاتر هستند.

آیا شما شنونده خوبی هستید؟ افراد مهارت خود در شنوندگی را مثل مهارت رانندگی خود ارزیابی می کنند، بسیاری از بزرگسالان فکر میکنند از سطح میانگین بالاتر هستند.
طبق آزمون ما، بیشتر افراد مهارت در شنوندگی را تنها محدود به انجام این سه چیز می دانند:
   • صحبت نکردن، هنگامی که دیگران در حال صحبت کردن هستند.
   • استفاده از حالات صورت و یا الفاظ ( مثل: اوهوم...) ، برای نشان دادن اینکه در حال گوش کردن به صحبت آنها هستید.
   • توانایی تکرار صحبت های طرف مقابل بصورت کلمه به کلمه
در حقیقت بیشتر مشاوره های مدیریتی در رابطه با مهارت شنوندگی چنین کارهایی را توصیه میکنند: ساکت ماندن شنونده، سر تکان دادن و استفاده از الفاظی مثل: "اوهوم.." ، به کار بردن و تکرار عبارتی مثل: " اجازه بدهید تا مطمئن شوم که صحبت شما را به درستی درک کرده ام؟ شما میگویید که..." . با این وجود تحقیقات اخیری که انجام دادیم، نشان داد که این رفتارها بخش بسیار کوچکی از مهارت های شنوندگی می باشند.
ما در برنامه توسعه طراحی شده برای تبدیل مدیران به رهبرانی بهتر، رفتار 3492 شرکت کننده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. در بخشی از این برنامه، در یک ارزیابی 360 درجه، مهارت های رهبری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. ما افرادی که تصور میشد نسبت به بقیه شنوندگان بهتری هستند را شناسایی کردیم (بالای 5%). سپس این افراد را با میانگین بقیه افراد موجود در نمونه مقایسه کردیم و در 20 مورد، اختلاف قابل توجه شناسایی شد. ما با استفاده از این نتایج، تفاوت های موجود بین شنوندگان ماهر و متوسط را شناسایی کردیم و همچنین با تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخصه های شنوندگان ماهر را تعیین نمودیم.
ما به نتایج شگفت آوری دست یافتیم، که به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند:
   • شنونده خوب بودن خیلی بیشتر از رعایت سکوت در هنگام صحبت دیگر افراد است. حتی در مقابل، شنونده خوب آن فردی است که بصورت دوره ای سوالاتی بپرسد که میزان درک او را از مطلب نشان می دهد. این سوالات فرضیات را به چالش میکشد و باید از آنها بصورت سودمند استفاده کرد. نشستن و سر تکان دادن در سکوت، گواه این نیست که فرد در حال گوش کردن به صحبت سخنران است، بلکه پرسیدن سوال به سخنران اثبات میکند که شنونده نه تنها به صحبت های او گوش میدهد بلکه خواهان مطالب و اطلاعات بیشتری از او است. شنونده خوب بودن در یک ارتباط دو طرفه رخ میدهد، نه در یک ارتباط یک طرفه که یک نفر صرفا سخنران و دیگری صرفا شنونده باشد.
   • شنونده خوب دارای فعل و انفعلاتی است که به فرد اعتماد به نفس میدهد. یک شنونده خوب، ارتباط و گفتگو را به یک تجربه خوب تبدیل میکند، که این امر با منفعل بودن شنونده امکان پذیر نمی باشد. یک شنونده خوب به دیگر افراد حس حمایت و اعتماد منتقل میکند و با ایجاد یک محیط امن برای بیان مسائل و اختلاف نظرها، توصیف می شود.
.....

 

What Great Listeners Actually Do

by Jack Zenger and Joseph Folkman

JULY 14, 2016

 

Chances are you think you’re a good listener. People’s appraisal of their listening ability is much like their assessment of their driving skills, in that the great bulk of adults think they’re above average.

In our experience, most people think good listening comes down to doing three things:

Not talking when others are speaking
Letting others know you’re listening through facial expressions and verbal sounds (“Mmm-hmm”)
Being able to repeat what others have said, practically word-for-word
In fact, much management advice on listening suggests doing these very things – encouraging listeners to remain quiet, nod and “mm-hmm” encouragingly, and then repeat back to the talker something like, “So, let me make sure I understand. What you’re saying is…” However, recent research that we conducted suggests that these behaviors fall far short of describing good listening skills.

We analyzed data describing the behavior of 3,492 participants in a development program designed to help managers become better coaches. As part of this program, their coaching skills were assessed by others in 360-degree assessments. We identified those who were perceived as being the most effective listeners (the top 5%). We then compared the best listeners to the average of all other people in the data set and identified the 20 items showing the largest significant difference. With those results in hand we identified the differences between great and average listeners and analyzed the data to determine what characteristics their colleagues identified as the behaviors that made them outstanding listeners.

We found some surprising conclusions, along with some qualities we expected to hear. We grouped them into four main findings:

Good listening is much more than being silent while the other person talks. To the contrary, people perceive the best listeners to be those who periodically ask questions that promote discovery and insight. These questions gently challenge old assumptions, but do so in a constructive way. Sitting there silently nodding does not provide sure evidence that a person is listening, but asking a good question tells the speaker the listener has not only heard what was said, but that they comprehended it well enough to want additional information. Good listening was consistently seen as a two-way dialog, rather than a one-way “speaker versus hearer” interaction. The best conversations were active.
Good listening included interactions that build a person’s self-esteem. The best listeners made the conversation a positive experience for the other party, which doesn’t happen when the listener is passive (or, for that matter, critical!). Good listeners made the other person feel supported and conveyed confidence in them. Good listening was characterized by the creation of a safe environment in which issues and differences could be discussed openly.
Good listening was seen as a cooperative conversation. In these interactions, feedback flowed smoothly in both directions with neither party becoming defensive about comments the other made. By contrast, poor listeners were seen as competitive — as listening only to identify errors in reasoning or logic, using their silence as a chance to prepare their next response. That might make you an excellent debater, but it doesn’t make you a good listener. Good listeners may challenge assumptions and disagree, but the person being listened to feels the listener is trying to help, not wanting to win an argument.
Good listeners tended to make suggestions. Good listening invariably included some feedback provided in a way others would accept and that opened up alternative paths to consider. This finding somewhat surprised us, since it’s not uncommon to hear complaints that “So-and-so didn’t listen, he just jumped in and tried to solve the problem.” Perhaps what the data is telling us is that making suggestions is not itself the problem; it may be the skill with which those suggestions are made. Another possibility is that we’re more likely to accept suggestions from people we already think are good listeners. (Someone who is silent for the whole conversation and then jumps in with a suggestion may not be seen as credible. Someone who seems combative or critical and then tries to give advice may not be seen as trustworthy.)
While many of us have thought of being a good listener being like a sponge that accurately absorbs what the other person is saying, instead, what these findings show is that good listeners are like trampolines. They are someone you can bounce ideas off of — and rather than absorbing your ideas and energy, they amplify, energize, and clarify your thinking. They make you feel better not merely passively absorbing, but by actively supporting. This lets you gain energy and height, just like someone jumping on a trampoline.

Of course, there are different levels of listening. Not every conversation requires the highest levels of listening, but many conversations would benefit from greater focus and listening skill. Consider which level of listening you’d like to aim for:

Level 1: The listener creates a safe environment in which difficult, complex, or emotional issues can be discussed.

Level 2: The listener clears away distractions like phones and laptops, focusing attention on the other person and making appropriate eye-contact. (This behavior not only affects how you are perceived as the listener; it immediately influences the listener’s own attitudes and inner feelings. Acting the part changes how you feel inside. This in turn makes you a better listener.)

Level 3: The listener seeks to understand the substance of what the other person is saying. They capture ideas, ask questions, and restate issues to confirm that their understanding is correct.


Level 4: The listener observes nonbverbal cues, such as facial expressions, perspiration, respiration rates, gestures, posture, and numerous other subtle body language signals. It is estimated that 80% of what we communicate comes from these signals. It sounds strange to some, but you listen with your eyes as well as your ears.

Level 5: The listener increasingly understands the other person’s emotions and feelings about the topic at hand, and identifies and acknowledges them. The listener empathizes with and validates those feelings in a supportive, nonjudgmental way.

Level 6: The listener asks questions that clarify assumptions the other person holds and helps the other person to see the issue in a new light. This could include the listener injecting some thoughts and ideas about the topic that could be useful to the other person. However, good listeners never highjack the conversation so that they or their issues become the subject of the discussion.

Each of the levels builds on the others; thus, if you’ve been criticized (for example) for offering solutions rather than listening, it may mean you need to attend to some of the other levels (such as clearing away distractions or empathizing) before your proffered suggestions can be appreciated.

We suspect that in being a good listener, most of us are more likely to stop short rather than go too far. Our hope is that this research will help by providing a new perspective on listening. We hope those who labor under an illusion of superiority about their listening skills will see where they really stand. We also hope the common perception that good listening is mainly about acting like an absorbent sponge will wane. Finally, we hope all will see that the highest and best form of listening comes in playing the same role for the other person that a trampoline plays for a child. It gives energy, acceleration, height and amplification. These are the hallmarks of great listening.

 

دانلود مقاله با فرمت pdf

“ شنوندگان ماهر چه میکنند؟ ”