خدمات مشاوره تأمین اجتماعی

: #355
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 4 مرداد 1396 11:49
تعداد بازدید کننده : 674
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خدمات مشاوره تأمین اجتماعی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سرفصل های خدمات مشاوره تأمین اجتماعی

   1- قانون تامین اجتماعی و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه

   2- اخذ کد کارگاهیی

   3- تهیه و تنظیم لیست حق بیمه

   4- بدهی کارگاه

   5- جلسات هیات بدوی و تجدید نظر

   6- مشاوره تخصصی به شرکت های پیمان کاری

   7- مفاصات حساب مواد 37 و 38 تأمین اجتماعی

   8- موارد مربوط به حوادث ناشی از کار

   9- معافیت های بیمه ای

  10- حسابرسی از دفاتر قانونی

  11- برقراری مستمری (بازنشستگی، از کارافتادگی)

  12- برقراری مقرری بیمه بیکاری

  13- تشکیل پرونده کارگر در سازمان تأمین اجتماعی

  14- بازرسی از کارگاه ها

  15- شیوه محاسیه حق بیمه کارکنان

  16- جرایم عدم پرداخت حق بیمه

  17- نحوه تکمیل و ارسال لیست های ارسالی کارفرما

“ خدمات مشاوره تأمین اجتماعی ”